Liberala Katolska Kyrkan i Sverige

Till Sverige kom kyrkan 1925 när den Holländske biskopen Adriaan Mazel kom på besök till Stockholm. Biskopen hade egentligen andra ärenden i Stockholm men han hade också för vana att varje morgon förrätta mässan något han också gjorde under sitt besök i Stockholm. Han dukade helt enkelt upp ett altare på en byrå på morgonen. Nyfikenheten hos hans värdar väcktes och snart var en liten grupp samlad varje morgon för att delta i gudstjänsten. Intresset hade väckts hos en av de som fått till vana att samlas för mässan på morgonen och till sin egen förvåning ställde Sigfrid Fjellander frågan till biskop Mazel om han kunde användas i kyrkans tjänst.

Biskop Mazel ordnade så att Sigfrid Fjellander och ytterligare en intresserad svensk, Sven Serrander, fick delta i ett litet prästseminarium som anordnades av biskop Wedgwood i Holland. Det var där de båda svenskarna blev prästvigda och kunde återvända till Stockholm för att bygga upp en församling.

Den första offentliga gudstjänsten firades julnatten 1925 i Stockholm.
Ytterligare fyra präster vigdes 1927 och verksamheten spred sig till bl a Göteborg där grunden för en församling lades.
Kyrkan växte sakta och små församlingar etablerades så småningom även i Norrköping, Uppsala, Västerås och Avesta. Verksamhet har även bedrivits på andra platser som exempelvis Lund, Laxå och Glimåkra.

I början leddes den nordiska verksamheten av Biskop Wedgwood själv i hans egenskap av ”Bishop Commissary for Europe”. Så småningom kom verksamheten att ledas av i huvudsak Holländska biskopar tills dess att den förste nordiske biskopen (Otto Viking från Danmark) utnämndes och konsekrerades 1946. Sigfrid Fjellander konsekrerades som biskop 1957 och tjänstgjorde först som hjälpbiskop i den nordiska provinsen tills han efterträdde biskop Otto som regionalbiskop 1967 efter dennes död. Då biskop Sigfrid avled 1974 övertogs ledningen av kyrkan i de nordiska länderna av biskop Børge Søgaard från Danmark.
I maj 1977 vigdes prästen Lennars Söderström från Norrköping till biskop av Liberala Katolska Kyrkans svenskfödde presiderande biskop Sten von Krusenstjerna på Stora Essingen i Stockholm och det var han som den 25 augusti 1981 blev ansvarig för den svenska kyrkoprovinsen då den blev självständig från de övriga nordiska länderna.
Den 19 maj 1991 vigdes i Norrköping Sten-Bertil Jakobson till biskop tillsammans med Göran Bärlund, Finland.
Biskop Lennart ledde kyrkan i Sverige fram till december 1995 när han efterträddes av sin hjälpbiskop Sten-Bertil Jakobson.
Biskop Sten-Bertil har som regionalbiskop lett Liberala Katolska Kyrkan i Sverige sedan dess.
År 2003 genomgick Liberala Katolska Kyrkan en svår period när den internationella konflikten mellan de som ville att the Liberal Catholic Church skulle tillåta kvinnor att bli präster och de som inte ville. Det kulminerade och resulterade i att Liberala Katolska Kyrkan i Sverige, av flera olika skäl, beslutade att under ledning av sin Regionalbiskop ansluta sig till den synod som tillät kvinnor att bli präster och som bildats under ledning av den Presiderande biskopen Tom Degenaars i Nederländerna. Detta beslut stöddes av en majoriet av ombuden vid samfundets årsmöte och samtliga församlingar och kyrkogrupper i Sverige förutom församlingen i Göteborg som lämnade Samfundet.
Konflikten och många händelser i anslutning till denna var mycket plågsamma. Kyrkan har emellertid efter detta genomgått en inre förnyelse som är mycket positiv.
Den 16 maj 2005 fick Liberala Katolska Kyrkan i Sverige en hjälpbiskop när Evert Sundien (prästvigd 1967) vigdes till biskop. Och i augusti 2008 kunde LKK i Sverige glädjas åt att få sin första kvinnliga präst Carina Carlström.

Alltsedan kyrkan kom till Sverige 1925 har ett fyrtiotal präster vigts inom Liberala Katolska Kyrkan i Sverige.

För tillfället (januari 2012) består kyrkans prästerskap i Sverige av 2 biskopar, 8 präster och 4 diakoner.
Kyrkan bedriver verksamhet i Stockholm, Västerås, Uppsala-Sala, Lund, Norrköping och Gullspång.

Kyrkan är ett registrerat trossamfund och har juridisk vigelrätt.