Lärosammanfattning

Denna LÄROSAMMANFATTNING är en översättning från engelska av STATEMENT OF PRINCIPLES AND SUMMARY OF DOCTRINE 7th EDITION 1973.

Översättningen godkänd för användning i den svenska regionen.

 1. Liberala Katolska Kyrkan förkunnar Guds existens; oändlig, evig, översinnlig och inneboende. Han är det Ena Väsendet från vilket alla existensformer härstammar. "För i honom lever vi och rör oss och är till" (Apg. 17:28.)
   
 2. Gud manifesterar sig i sitt universum som en Treenighet, vilken i den kristna religionen kallas Fader, Son och Helig Ande, tre Personer i en Gud, av samma väsen, samma Evighet; Fadern orsaken till allt, Sonen Ordet som blev gjort till kött och bodde ibland oss, Den Helige Ande livgivaren , inspirationskällan, heliggöraren.
   
 3. Människan är en förening av ande, själ och kropp. Människans ande, gjord efter Guds avbild, är till sitt väsen gudomlig. Därför upphör hon inte att existera; hon är evig och hennes framtid är en, vars härlighet och glans är utan gräns.
   
 4. Kristus lever ständigt som en mäktig andlig närvaro i världen, ledande och upprätthållande sitt folk. Den gudomlighet som var manifesterad i Honom är gradvis under framträdande i varje människa tills dess att alla skall komma att"bli fullmogna och vuxna människor fram till Kristi fullhet." (Ef. 4:13).
   
 5. Världen är skådeplatsen för en ordnad plan, enligt vilken människans ande, genom att hon upprepade gånger uttrycker sig själv under varierande levnadsvillkor och erfarenheter, ständigt utvecklar sina krafter. Detta andliga framträdande äger rum under en okränkbar lag om orsak och verkan, "Vad människan sår, det skall hon ock skörda" (Gal. 6:7). Hennes göranden och låtanden i varje fysisk inkarnation bestämmer i stor utsträckning hennes erfarenheter efter döden i den mellanliggande världen (eller reningens värld) och i den himmelska världen och påverkar i hög grad förhållandena vid hennes nästa födelse. Människan är en länk i en vidsträckt livskedja, som sträcker sig från det högsta till det lägsta.
  Så som hon hjälper dem som står lägre, så får hon hjälp av dem som står ovan henne på livsstegen, sålunda erhållande en fri nådegåva. Det finns ett de Heligas Samfund av rättfärdiga, fullkomnade människor eller helgon, som hjälper människosläktet. Det finns en ordnad skara av styrande änglar.
   
 6. Människan har etiska plikter mot sig själv och andra. "Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Det andra liknar det: Älska din nästa som dig själv. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna." (Matt. 22:37-40). Det är människans plikt att lära sig urskilja det gudomliga ljuset inom sig själv och andra, det ljus "som lyser över varje människa" (Joh.1:9). Emedan människorna är Guds söner, är de bröder och oskiljaktigt sammanlänkade; det som skadar den ene skadar hela brödrarkretsen.
  Således har människan en plikt mot Gud både inom sig själv och andra; för det första, att ständigt sträva att leva upp till det högsta inom henne, varigenom det blir möjligt för Gud inom henne att komma till ett alltmer fulländat uttryck; för det andra, att erkänna broderskapets faktum genom oupphörlig strävan mot osjälviskhet genom kärlek, hänsyn och tjänande gentemot sina medmänniskor. Att tjäna mänskligheten, hysa vördnad för allt liv och offra det lägre självet för det högre är lagar för andlig växt.
   
 7. Kristus instiftade olika sakrament i vilka en inre andlig nåd gives oss genom ett yttre synligt tecken. Det finns sju kyrkobruk som kan räknas som sakrament, nämligen Dopet, Konfirmationen, den Heliga Eukaristien, Avlösningen, den Heliga Smörjelsen, Äktenskapet och de Heliga Ordinationerna. Läran om dessa sakrament är i tillräcklig stor utsträckning framställd i Liberala Katolska Kyrkans liturgi. Kristus, det levande överhuvudet i denna kyrka som Han grundat, är den verklige utdelaren av alla sakrament.