Medlemskap

Liberala Katolska Kyrkan välkomnar till sina altaren alla som i vördnad och uppriktighet nalkas dem. Den betraktar den kristna kyrkan som en gemenskap av alla som vänder sig till Kristus, sin Mästare och vän, och som en inspiration för deras andliga liv.

Den erbjuder Hans kärleks välsignade sakrament åt var och en som med vördnad önskar mottaga det.

Medlemmar intages i Liberala Katolska Kyrkan genom dop eller, om sådant i vederbörlig ordning blivit förrättat, genom konfirmation. Om den sökande såväl mottagit dop som undergått konfirmation i fullständig form, användes en enkel form för intagning, varvid en välsignelse nedkallas över den sökandes religiösa strävan.

Personer, som önskar inträda i Liberala Katolska Kyrkan och som tidigare mottagit dessa sakrament i någon form som är mindre fullständig än Liberala Katolska Kyrkans, mottager dem "villkorligt".

Det finns inget krav på att du ska lämna din "barndoms kyrka" för att bli medlem i Liberala Katolska Kyrkan.

Det finns ytterligare en form för medlemskap. Genom att betala medlemsavgift till en församling räknas du som medlem i församlingen uta den formella intagningen.

Melemmar i Liberala Katolska Kyrkan i Sverige registreras i kykans Centralregister.
Policy för registrering finner du här.
Registeransvarig är biskop Sten-Bertil Jakobson